Welkom

Welkom bij Shinju Communications.

Disclaimer

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van Shinju Communications. Op deze Shinju Communications site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Shinju Communications heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Shinju Communications site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Shinju Communications staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Shinju Communications aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Shinju Communications wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Shinju Communications garandeert evenmin dat de Shinju Communications site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Shinju Communications site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie door Shinju Communications niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Shinju Communications wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Shinju Communications behoudt alle rechten met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logos). Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun toevoegingen aan Shinju Communications website. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shinju Communications, de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Shinju Communications en haar toeleveranciers.

Chat